Egzamin - język angielskiEgzaminy z języka angielskiego:

A1 - Start English - poziom podstawowy

A2 - Certificate in English Stage One - po ok. 240-260 godzinach nauki

B1 - Certificate in English - po ok. 400 do 450 godzinach nauki

B2 - Certificate in English adVantage - po ok. 550 do 600 godzin nauki

Certificate In English Stage One - A2

Sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2). Skupia się głównie na umiejętności porozumiewania się po angielsku w sytuacjach z życia codziennego. Nie sprawdza umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych. Egzamin ten zdaje się po 240-260 godzinach nauki języka. Po uzyskaniu 60% punktów zdający otrzymuje certyfikat z informacjami prezentującymi wyniki poszczególnych części egzaminu. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

Certificate in English - B1

Egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Przystępują do niego osoby, które mają za sobą od 400 do 450 godzin intensywnej nauki języka. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

Egzamin składa się z następujących części:

  1. Reading Comprehension (czytanie ze zrozumieniem)
  2. Language Elements (test leksykalno-gramatyczny)
  3. Listening Comprehension (słuchanie ze zrozumieniem)
  4. Letter Writing (pisanie listu)
  5. Oral Examination (egzamin ustny)

Certificate in English adVantage - B2

Egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Przystępują do niego osoby, które mają za sobą od 550 do 600 godzin intensywnej nauki języka. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

Egzamin składa się z następujących części:

  1. Reading Comprehension (czytanie ze zrozumieniem)
  2. Language Elements (test leksykalno-gramatyczny)
  3. Listening Comprehension (słuchanie ze zrozumieniem)
  4. Letter Writing (pisanie listu)
  5. Oral Examination (egzamin ustny)